یکشنبه , جنوري 24 2021
enfaps

یوناني طب

سنّتي یوناني طب، چې طب نبوي هم ور ته وايي، یوه بله څانګه ده چې فی الحال معهد د چلولو وس نه لري.‌ یوناني طب همیشه د علماو لپاره یو په زړه پورۍ مسلک پاتی شوی دی او ډیرې مدرسې، لکه په هندوستان کې دار العلوم دیوبند، اوس هم دار الطب لري چې ځنې فارغ طلبا پکې د څلورو کالو کورس پکې تعقیبوي. د څلورو کالو د یوناني طب نصاب معهد الدّعوه په دوو کالو کې مختصر کړی دی، خو لکه چې پاس و ویل شو، معهد فی الحال مالي انکانات نه لري چې دا کورس تدریس کړي.