یکشنبه , جنوري 24 2021
enfaps

تجارتي علوم

فی الحال، معهد الدّعوه د تجارتي علومو څانګې لپاره مالي د مدرسینو نیولو امکانات نه لري، نه په دې وجه څانګه تر اوسه پورې فعال نه دی.‌ هر کله چې د د معهد د تجارتي علومو څانګه فعاله شي، نو د تجارت، د سړو او مالي اداره، بانکدارۍ او صدقې ته به له اسلام نکته نظر نه، او د عصر به چوکاټ کې، کتنه کوي. د معهد الدّعوې د خصوصي هویت سره سم، یو کورس چې د معهد د تجارتي علومو په څانګه کې به تدریس کیږي به د اسلام په خپورولو کې د تاجرانو رول وي.